Träolja biltema

Träolja V – Biltema.se

Fibrer i gamla och grånande ytor slipas. Träoljan påföres med pensel. Undvik …

Träolja V

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer?

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Baserad på kinesisk träolja (”tung tree oil”) vilket ger utmärkt djupinträngning …

Vid köp av olika typer av träoljor för utomhus- och inomhusbruk ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Träolja, 3 l – Biltema.se

Miljöanpassad olja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä. Passar både utomhus som inomhus. Träolja V kan spädas med vatten.

Färglös träolja med 35 % linolja. För behandling av tidigare laserat eller obehandlat virke. Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning. För utomhusbruk. Hårt utsatta ytor bör normalt behandlas minst en gång om året. Är inte skadlig för nyttoväxter Bruksanvisning:  Ytan måste vara rengjord och torr (14 % fuktighet). Fibrer i gamla och grånande ytor slipas. Träoljan påföres med pensel. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta inom 15 minuter efter påföring. Oljan appliceras i flera skikt med mellanliggande tork tills ytan är mättad och inte suger in mer olja.  OBS! Ej avsedd för sprutapplicering. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,

Kinaolja – Biltema.se

Kinaolja

Bänkskiveolja, 500 ml – Biltema.se

Bänkskiveolja, 500 ml

Träolja V – Biltema.se

Träolja V

Träolja Marin B, 0,75 L – Biltema.se

Väder- och vattenbeständig alkydolja för slutskiktsbehandling på de flesta träslag såväl inom- som utombords. Utmärkt även för ädla träslag som mahogny och teak. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor/sprej. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Ädelträolja, 1 L – Biltema.se

Ädelträolja, 1 L

Paraffinolja 100 %, 500 ml – Biltema.se

Paraffinolja 100 %, 500 ml

Slipersolja, svartbrun, 3 L – Biltema.se

Slipersolja, svartbrun, 3 L

Keywords: träolja biltema, biltema träolja