Aquapel biltema

Vattenavvisande glasbehandling, 250 ml – Biltema.se

Tar effektivt bort smuts och lämnar en klar, vattenavvisande yta utan smuts eller fingeravtryck. Ger bättre sikt vid regn då vattnet pärlar sig.

Vattenavvisande glasbehandling, Rain repellent, som skapar en smuts- och vattenavvisande yta.  Efter behandling pärlar sig regnvattnet på rutan vilket ger en stor siktförbättring vid körning i dåligt väder.  Bruksanvisning Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor/sprej. Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: PROPAN-2-OL Rengör och torka vindrutan och vindrutetorkarna. Häll ut medlet över en torr, mjuk trasa och gnid in det över vindrutan i cirkelrörelser. Vänta tills det bildats en matt yta och gnid sedan ut mer medel för att vara säker på att alla delar av vindrutan har behandlats. Skölj av vindrutan med vatten och gnid av medlet med en mjuk trasa tills allt medel är borta och sikten genom vindrutan är klar.

Vattenavvisande glasrent – Biltema.se

22 feb. 2022 — Aquapel är den bästa av de fyra olika jag testat (Glaco, RainX, Turtle ClearVue). Ingen annan av de andra har samma hållbarhet, antar att det …

Vattenavvisande glasrent

Biltema rain repellent – Tesla Club Sweden

3 okt. 2016 — Aquapel fanns på AD-Center den med. Men priset var substantiellt högre än Biltemas, och fungerar de ens nästan lika bra, så är Biltema klart mer …

Vattenavvisare | Gör glasrutorna hala | TURTLE Clear Vue

29 aug. 2022 — Törs man smeta på Aquapel? Någon som provat? … Klart du vågar det, själv kör jag med biltemas som funkar prima. Rengör rutan noggrant med …

Gör rutor av glas och plast hala så att vatten och snö lättare rinner av. Ger bättre sikt.

Aquapel Glasbehandling – Waxdog.se

8 juni 2012 — Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr. Du sparar 150 kr på detta och …

Aquapel glass treatment glasbehandling

Glasbehandling – Vattenavvisande – YouTube

Vattenavvisande till vindrutan? – Sidan 1 – Garaget

16 juni 2013 — Har en aquapel hemma som jag ska testa först 😉 … finns..men dom gjort om flaskan. http://biltema.se/sv/Bilvard/Exterior-r … lent-3640/.

Detta är en forumtråd från Garaget

Vattenavvisande till vindrutan? – Sidan 1 – Garaget

Aquapel – Sveriges Volvoforum – jagrullar

Fungerar Biltemas Rain off | Husbilsklubben.se

Är det någon inom klubben som har provat detta?

Fungerar Biltemas Rain off | Husbilsklubben.se

Billig Rain Repellent som alla bilentusiaster har! – bilvardsforum.se

Keywords: aquapel biltema, glasförsegling biltema, glasbehandling biltema